Po schodoch

Oznamy správcu

Bezplatné dlhové poradenstvo

2023

⚠️ Nové ceny tepla a vody pre rok 2022

⚠️ Zmena ceny stočného - Mimoriadny odpis teplej a studenej vody

⚠️ Zmena poplatku za správu

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Zb.

Zákon o energetike č. 656/2004 Zb.

Vyhláška MH SR o stave núdze č. 465/2006 Zb.

Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Zb.

Zákon o efektívnosti pri používaní energie č. 476/2008

Zákonník práce č. 311/2001

Nariadenie vlády o meradlách č. 294/2005

Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole č. 210/2000

Výpočet energetickej hospodárnosti budov, obsah EC č. 311/2009

Vyhláška MPSVaR o vyhradených technických zariadeniach č. 508/2009

Zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Zb.